Személyes adatok és azok védelme

2.1.A szerződő felek megegyeztek abban, hogy a vásárló, amennyiben természetes személy, a megrendelés rendes elintézése és kézbesítése érdekében, a megrendelésben köteles az eladóval ismertetni a nevét és vezetéknevét, az állandó lakhelyét, beleértve az irányítószámot, a telefonszámát és az e-mail címét.


2.2. A szerződő felek megegyeztek abban, hogy a vásárló, amennyiben jogi személy, a megrendelés rendes elintézése és kézbesítése érdekében, a megrendelésben köteles az eladóval ismertetni az üzleti nevét, a székhelye címét, beleértve az irányítószámot, a KSH számát, a közösségi adószámát (amennyiben kapott), a telefonszámát és az e-mail címét.

2.3. A vásárló, aki beregisztrált az internetes boltba, bármikor ellenőrizheti és változtathatja a megadott személyes adatait, úgyszintén törölheti a regisztrációját az elektronikus bolt internetes oldalán való bejelentkezés után a részben.

2.4. Az eladó ezennel értesíti a vásárlót, hogy az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendelete (2016. április 27.) (tovább csak „Rendelet“) 6. Cikk (1) bekezdése b) pontja értelmében az eladó, mint az informatikai rendszer kezelője, a vásárlási szerződés megkötésének folyamatában feldolgozza a vásárló személyes adatait, annak, mint értintett személy beleegyezése nélkül, mivel a vásárló személyes adatainak feldolgozása az eladó által a vásárlóval való szerződés megkötését megelőző viszonyok alapján lesz elvégezve és a vásárló személyes adatainak feldolgozása elkerülhetetlen a vásárlási szerződés teljesítése érdekében, amelyben a vásárló, mint szerződő fél szerepel.

2.5. A Rendelet 6. Cikk (1) bekezdés f) pontja értelmében az eladó a megrendelt áru, illetve szolgáltatás kézbesítése után, a jogos érdek alapján feldolgozhatja a vásárló személyes adatait közvetlen marketing célokra is és a vásárló e-mail címére küldhet információkat az új termékekről, árengedményekről és a kínált árukra, illetve szolgáltatásokra nyújtott akciókról.

2.6. Az eladó kötelezi magát, hogy a vásárló személyes adataival a Csehország mindenkor érvényes jogszabályaival összhangban fog eljárni és azokat kezelni.

2.7. Az eladó kijelenti, hogy a Rendelet 5. Cikk (1) bekezdés a) és b) pontjaival összhangban a vásárló adatait kizárólag az ezen üzleti és reklamációs szabályzatban rögzített céllal gyűjti be.

2.8. Az eladó kijelenti, hogy a vásárló személyes adatait az ezen üzleti és reklamációs szabályzatban rögzítettetektől eltérő célokra mindig külön, adekvát jogi alapon gyűjti be és egyúttal biztosítja, hogy ezek a személyes adatok kizárólag olyan módon lesznek feldolgozva és felhasználva, amely összhangban van azon céllal, amelyre begyűjtésre kerültek és nem fogja őket összekapcsolni a más célra vagy a szerződés teljesítése céljából begyűjtött személyes adatokkal.

2.9. A vásárló a megrendelés elküldése előtt fel lesz szólítva arra, hogy a megrendelés elküldése előtt a jelölőnégyzet kipipálásával igazolja, hogy az eladó tömör, érthető és nem felcserélhető módon közölte a vásárlóval:

a) az azonosító adatait, amelyek ezen üzleti és reklamációs szabályzat 1. cikkében vannak feltüntetve és igazolják az eladó azonosságát,
b) az eladó és – ha van ilyen – az eladó képviselőjének a kilétét és elérhetőségeit,
c) a személyes adatok feldolgozásának célját, amely az eladó és a vásárló közti vásárlási szerződés megkötése, és a személyes adatok feldolgozásának jogalapját,
d) hogy a vásárlási szerződés megkötése és a megrendelés rendes elintézése és kézbesítése érdekében kért személyes adatokat a vásárló köteles megadni,
e) amennyiben a feldolgozás a Rendelet 6. Cikk (1) bekezdés f) pontján alapszik, hogy a jogos érdek, amelyet az eladó figyel, a közvetlen marketing,
f) a harmadik fél azonosító adatait, amely az a társaság, amely kézbesíti a vásárlónak a megrendelt árut, illetve az adatok más címzettjeinek vagy címzettek kategóriáinak azonosító adatait,
e) a személyes adatok tárolási idejét, illetve annak megállapításának kritériumait

2.10. Az eladó kijelenti, hogy a személyes adatokat mindig a jó erkölcsökkel összhangban dolgozza fel és mindig olyan módon fog eljárni, amely nem szegül ellen a Rendelkezésnek és az általános kötelező érvényű jogszabályoknak és azokat kerülni sem fogja.

2.11. Az eladó a Rendelettel összhangban a vásárlóval, akiknek az adatait feldolgozza, a következő információkat közli:

a) az eladó és – ha van ilyen – az eladó képviselőjének a kilétét és elérhetőségeit,
b) az esetleges felelős személy elérhetőségeit,
c) a személyes adatok feldolgozásának céljait, mint ahogy a feldolgozás jogi alapját is,
d) amennyiben a feldolgozás a Rendelet 6. Cikk (1) bekezdése f) pontján alapszik, akkor a jogos érdekeket, amelyeket az eladó vagy a harmadik fél figyeli,
e) ha van ilyen, a személyes adatok címzettjeinek körét, illetve címzettek kategóriának körét,
f) releváns esetben információt arról, hogy az eladó harmadik országba vagy nemzetközi szervezetbe szándékolja továbbítani a személyes adatokat,
g) a személyes adatok tárolási idejét, illetve annak megállapításának kritériumait,
h) információkat arról, hogy jogosult az eladótól kérvényezni a személyes adataihoz való hozzáférést és az ezen személyes adatok helyesbítésére vagy törlésére vagy feldolgozásuk korlátozására, vagy a feldolgozás kifogásolására való jogát, mint ahogy az adathordozhatóságára való jogát is,
i) hogy a felügyeleti szervnek jogosult panaszt benyújtani,
j) az arról szóló információkat, hogy a személyes adatok közlése törvényes vagy szerződéses követelmény-e, vagy olyan követelmény, amely szükséges a szerződés megkötéséhez, hogy a vásárló köteles-e megadni a személyes adatait, mint ahogy az ilyen adatok megadásának megtagadása lehetséges következményeit is,
k) az automatizált határozathozatal létezését, beleértve a profilozást.
A vásárló jogosult az eladótól megkapni az általa feldolgozott személyes adatok másolatát és ehhez jogosult megkapni az összes fenti információt is. Bármilyen további másolatért, amelyet a vásárló kérvényez, az eladó a másolatkészítés adminisztrációs költségeinek megfelelő díjat számlázhat.

2.12. Amennyiben a vásárló írásban vagy elektronikus úton érvényesíti a 2.11 pont szerinti jogát és a kérelme tartalmából kikövetkezik, hogy a 2.11 pont szerinti jogát érvényesíti, akkor a kérelem az ezen Rendelet szerint benyújtottnak minősül.

2.13. A vásárló az eladónál jogosult kifogásolni azon személyes adatainak feldolgozását, amelyekről feltételezi, hogy jelenleg vagy a jövőben közvetlen marketing célokra lesznek felhasználva, beleértve a profilalkotást olyan mértékben, amelyben összefügg az ilyen közvetlen marketing tevékenységgel. Amennyiben a vásárló kifogásolja az ilyen feldolgozást, az eladó az ilyen kifogásolás kézhezvétele napjától befejezi a személyes adatainak közvetlen marketing célú feldolgozását és az érintett vásárló személyes adatait már nem szabad és nem lesznek ilyen céllal feldolgozva.

2.14. A vásárló azon gyanúja esetén, hogy a személyes adatai jogtalanul kerülnek feldolgozásra, panaszt nyújthat be a Szlovák Köztársaság Személyi adatvédelmi hivatalához. Amennyiben a vásárló teljes mértékben nem rendelkezik jog- és ügyleti képességgel, akkor a jogait a törvényes képviselője érvényesítheti.

2.15. Az eladó jóvá hagyja a megfelelő intézkedéseket azzal a céllal, hogy a vásárlónak minden, a 2.11 pontban rögzített információt tömör, átlátható, érthető és könnyen elérhető formában szolgáltatja, világosan és közérthetően megfogalmazva. Az eladó minden információt elektronikus úton közöl vagy a Rendelettel összhangban más eszközök által, amelyekben megegyezett a vásárlóval.

2.16. Az intézkedésekről szóló információkat, amelyek a vásárló kérelme alapján voltak elfogadva, az eladó haladéktalanul, minden esetben a kérelem kézbesítésétől számított egy hónapon belül átadja a vásárlónak.

Árukereső.hu Árukereső.hu